Zasady rekrutacji i harmonogram naboru

children_1

Szanowni Państwo


Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w marcu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2013, 2014, 2015 i 2016.

Informacje ogólne:Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Radomia.
Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl– zakładka: Nabór do przedszkoli.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2017) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, tj. po 1 września br.
W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych pozostaną, po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji, wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
otrzymać wersję papierową wniosku oraz stosownych oświadczeń w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
wydrukować wniosek oraz stosowne oświadczenia z Portalu dla Rodziców, wypełnić odręcznie i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w ofercie każdej placówki.

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór do przedszkoli – Wolne miejsca publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli.

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału – pokój 268) oraz przedstawienie do wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2012 r.) i od 1 września 2019 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.
Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Tryb odwołania od wyników rekrutacjiW terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i powiadamia rodziców kandydata o rozstrzygnięciu.
Rodzice kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/202obowiązują:

kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), tzw. kryteria ustawowe, oraz kryteria określone w uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 r. poz. 3139), tzw. kryteria lokalne.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza określone w uchwale dokumenty.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 65 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe –
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 32 pkt
2. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia. 16 pkt
3. Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. 8 pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 4 pkt
5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola. 2 pkt
6. Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną). 1 pkt


Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do formularza:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata orzeczenia wydanego ze względu na jego niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.
Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia jednego lub obydwojga rodziców kandydata, wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
Oświadczenie o posiadaniu przez rodzeństwo kandydata orzeczenia wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.)


1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej.

2) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Radomia.

3) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu.

4) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z kryterium w § 1 pkt 4 i 5, tj.

„ 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.”


potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

5) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru” lub położonej najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 17 stycznia 2019 r.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia harmonogram naboru elektronicznegoData


Etap rekrutacji


od do
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych15 marca
godz. 8.00Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty
przedszkoli i szkół podstawowych.18 marca
godz. 8.001 kwietnia
godz. 12.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole

pierwszego wyboru podpisanego wniosku

o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej

o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej

na pierwszej pozycji na liście preferencji.5 kwietnia
godz. 10.0015 kwietnia
do godz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.19 kwietnia
godz. 10.00Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.Procedura odwoławcza


od 19 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora

przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych17 maj
godz. 8.00Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym
wykazu wolnych miejsc.20 maja
godz. 8.0027 maja
godz. 12.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego

wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

rodzica kandydata, należy złożyć

w przedszkolu/szkole wskazanej

na pierwszej pozycji na liście preferencji.31 maja
godz. 10.0011 czerwca
godz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.13 czerwca
godz. 10.00Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.od 13 czerwca Procedura odwoławcza.od 13 czerwca do 31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym
wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/

oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych po II turze.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020 w załączniku

do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1,
do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,

Kilińskiego 30.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENTA MIASTA

(-) Karol Semik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTAUCHWAŁA NR 460/2017

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeniaNa podstawie art. 131 ust. 4 – 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:
1) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

2) dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia – 16 pkt;

3) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej – 8 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2 pkt;

6) dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną) – 1 pkt.

2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia;

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu;

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru”.

Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 i 5 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Radomiu

Dariusz Wójcik

Przedszkolowo.pl logo