RODO- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu, ul. Jasińskiego 4, 26-600 Radom (dalej również jako „ADO”).
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.zacharski@gmail.com
3.ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
b)realizacji zawartych przez ADO umów;
c)na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych po spełnieniu określonych przesłanek.
8.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Przedszkolowo.pl logo