Nasza misja

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2 w RADOMIU

klubowe_przedszkole_radom_fitness_spa
„ Pozwól każdemu dziecku robić to, co chce i potrafi robić najlepiej
a okaże się, że jest geniuszem”.


I. WIZJA

1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania
potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i
w dorosłym życiu.
4. Naszych wychowanków cechuje aktywna, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
[/b]5.[/b] Dokonujemy okresowo wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do podnoszenia jej jakości.
6. Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna / diagnoza przedszkolna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod i form
pracy wychowawczo – dydaktycznej, co sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspomaganiu dzieci w ich rozwoju, rozwijaniu
posiadanych zdolności.
7. W estetycznych, dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z
indywidualną drogą rozwoju.
8. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne.
9. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych i ruchowych.

Ii . MISJA

1. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w
szkole.
2. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.
3. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działania i dokonywanie wyboru.
4. . Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury.
Podstawowym celem w naszym przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz odszukanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów.
Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co im sprawia największą przyjemność.

III. ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

1. JEST SAMODZIELNY
1) w zakresie samoobsługi ( samodzielnie ubiera się i rozbiera, prawidłowo wykonuje czynności higieniczne, dba o swoje rzeczy i utrzymuje
je w porządku, właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków ),
2) mówi o swoich potrzebach, szanuje potrzeby innych,
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w trudnych sytuacjach ( podejmuje decyzje ) i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
4) radzi sobie z porażką.

2. MA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
1) zna swoje słabe i mocne strony,
2) umie wyrazić swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji, w formie werbalnej i niewerbalnej,
3) ma poczucie, że jest kochany i akceptowany przez innych.

3. ZGODNIE FUNKCJONUJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
1) zna i rozumie swoje prawa i prawa innych,
2) przestrzega norm i zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej ( potrafi odróżnić dobro od zła ),
3) nawiązuje przyjaźnie i koleżeńskie kontakty z rówieśnikami oraz dorosłymi,
4) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,
5) jest życzliwy, tolerancyjny i chętnie pomaga innym,
6) jest empatyczny, próbuje jasno wyrażać swoje poglądy,
7) chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze.

4. JEST SPRAWNY FIZYCZNIE
1) dba o swoje zdrowie, wie co oznacza „ zdrowy styl życia”,
2) ma wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
3) jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości,
4) chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych ( aktywność i sprawność ).

5. JEST OTWARTY NA ŚWIAT
1) wykazuje zainteresowanie i chęć poznawania nowych treści,
2) troszczy się o środowisko przyrodnicze i przestrzega zasad jego ochrony,
3) jest wrażliwym odbiorcą piękna i bogactwa otaczającego świata; twórcą sztuki,
4) samodzielnie obserwuje, bada i eksperymentuje w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

6. JEST GOTOWY DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
1) posiada bogaty zasób słownictwa,
2) potrafi współpracować w grupie, słucha poleceń nauczyciela,
3) jest skoncentrowany na zadaniu, cierpliwie – w odpowiednim tempie – wykonuje je,
4) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,
5) jest odpowiedzialny,
6) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
7) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.

Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.
grad_6_28
Przedszkolowo.pl logo